Laatste nieuwtjes & vacatures

Op deze pagina worden op geregelde tijdstippen nieuws en andere interessante weetjes gepost. Hou deze pagina in de gaten!
 

Ref: MonteCarlo

Informatieverplichtingen rond onroerend erfgoed

Inventariseren, vaststellen en beschermen, wat zijn de verschillen?
Geïnventariseerd onroerend goed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in een inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naar gelang de inventaris.

Aan een bescherming is een andere procedure gekoppeld, met andere rechtsgevolgen. Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming.

Informatieverplichtingen voor onroerende goederen die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris
Is een onroerend goed opgenomen in een vastgestelde inventaris, dan geldt een informatieplicht voor de volgende rechtshandelingen; verkoop, verhuur voor meer dan 9 jaar, inbrengen in vennootschap, overdracht of vestiging erfpacht of opstal, elke andere eigendomsoverdracht.

Volgende concrete verplichtingen en vermeldingen dienen nageleefd te worden;

  1. In de onderhandse en authentieke akte moet vermeld worden dat het gaat om een onroerend goed dat is opgenomen in een vastgestelde inventaris en moet verwezen worden naar de rechtsgevolgen van een inventarisitem meer bepaald hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet.
  2. De notaris die de onderhandse  overeenkomst overneemt in een authentieke akte moet bovendien nagaan of in de onderhandse akte de bovenvermelde gegevens zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, wijst de notaris de partijen hierop.
  3. Het niet naleven van de informatieplichten wordt als inbreuk strafbaar gesteld met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 10.000 euro.

Informatieverplichtingen voor beschermde goederen
Wanneer een onroerend goed voorlopig of definitief beschermd is als monument, stads-of dorpsgezicht, (cultuurhistorisch) landschap of archeologische site of zone dan geldt de informatieplicht voor de volgende rechtshandelingen: verkoop, verhuur voor meer dan 9 jaar, inbrengen in vennootschap, overdracht of vestiging erfpacht of opstal, elke andere eigendomsoverdracht

Volgende concrete verplichtingen en vermeldingen dienen nageleefd te worden;

  1. In de publiciteit errond moet vermeld worden dat het gaat om een beschermd goed en wat de rechtsgevolgen zijn die verbonden zijn aan een bescherming.
  2. In de onderhandse en authentieke akte moet vermeld worden dat het gaat om een beschermd goed en moet verwezen worden naar het (voorlopige of definitieve) beschermingsbesluit en de rechtsgevolgen van bescherming (hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet).
  3. De notaris die de onderhandse  overeenkomst overneemt in een authentieke akte moet bovendien nagaan of in de onderhandse akte de bovenvermelde gegevens zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, wijst de notaris de partijen hierop.
  4. Het niet naleven van de informatieplichten wordt strafbaar gesteld met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 10.000 euro.

Bron: cibweb.be 

Wat moet je weten over het verplicht opstellen van een reglement van interne orde?

Naar aanleiding van de hervorming van de wet op de mede-eigendom moet ieder gebouw of iedere groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, niet alleen beschikken over een basisakte en een reglement van mede-eigendom, maar ook over een verplicht reglement van interne orde. Wat moet je hierover weten?

Vorm
De wet bepaalt dat het reglement van interne orde kan worden opgesteld bij onderhandse akte. Aangezien de notariële vorm niet is vereist, is de overschrijving ervan op het bevoegde hypotheekkantoor uiteraard evenmin nodig.

Inhoud
Het reglement van interne orde kan zich niet in de plaats stellen van de statuten of de statuten tegenspreken. Wel mag het reglement van interne orde het reglement van mede-eigendom aanvullen of verder uitwerken.

Wat hieruit als algemeen principe kan worden afgeleid, is dat een bepaling van het reglement van interne orde een rechtsgeldig aanknopingspunt moet hebben. Dit aanknopingspunt kan liggen binnen de bepalingen van het reglement van mede-eigendom. Ook de algemene burgerrechtelijke principes (bijv. artikel 544 B.W.), kunnen als aanknopingspunt dienen.

Met de wetswijziging in 2018 heeft het reglement van interne orde aan belang gewonnen. Het moet minimaal volgende punten bevatten:
? De regels over de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de algemene vergadering
? De regels met betrekking tot de syndicus
? De jaarlijkse periode van vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering
? De plichten en bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen
? De inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars

Daarnaast bevat het reglement van interne orde ook regels die de leefbaarheid van het gebouw ten goede komen.

Kunnen de werkingsregels m.b.t. de raad van mede-eigendom in het reglement van interne orde worden opgenomen?
De wet legt niet uitdrukkelijk op dat de werkingsregels met betrekking tot de raad van mede eigendom in het reglement van mede-eigendom dan wel in het reglement van interne orde dienen te worden opgenomen. A priori heeft de algemene vergadering de keuzevrijheid. Het voordeel om de werkingsregels met betrekking tot de raad van mede-eigendom in het reglement van interne orde op te nemen is het feit dat dit onderhands kan gebeuren en de kosten van notariële wijzigingsakte van het reglement van mede-eigendom worden uitgespaard.

Opstellen en wijzigen
Soms is het de oorspronkelijke opsteller van de statuten die ook het reglement van interne orde opmaakt. Is dat niet gebeurd, dan kon het de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn die het reglement van interne orde opstelt en goedkeurt met volstrekte meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. Met de hervorming van 2018 wordt de vereniging van mede-eigenaars echter verplicht om over een reglement van interne orde te beschikken.

Wijzigingen en aanvullingen aan het reglement van interne orde gebeuren eveneens door een besluit van de algemene vergadering met eenzelfde meerderheid. De syndicus heeft de taak om zonder verwijl het reglement van interne orde bij te werken, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.

Als gevolg van de wetswijziging in 2018 heeft de syndicus ook de verplichting gekregen om het reglement van interne orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus de wijzigingen mee op de eerstvolgende algemene vergadering.
De syndicus is op grond van artikel 577-10, § 2 BW verplicht om het reglement van interne orde (en wijzigingen daaraan) bekend te maken door de neerlegging ervan binnen de maand na opstelling, en dit op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Het reglement van interne orde kan op de zetel van het gebouw kosteloos worden ingezien door iedere belanghebbende.

Bron: CIB

Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de oprichting van deelverenigingen?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen werd een praktische/werkbare oplossing gevonden. Zo heeft de wetgever gesleuteld aan de mogelijkheid tot oprichting van deelverenigingen. Wat is er veranderd?

Sinds de wet van 1994 was het onduidelijk of bij een mede-eigendom bestaande uit een groep van gebouwen, elk gebouw zijn eigen rechtspersoonlijkheid kon genieten met inbegrip van eigen organen, zijnde algemene vergadering en syndicus. In 2004 heeft het Hof van Cassatie een einde gemaakt aan deze onzekerheid door duidelijk te stellen dat de toen heersende wet (lees: de wet van 1994) dit niet mogelijk maakte, en er dus voor de groep van gebouwen slechts één algemene vergadering en één syndicus kon bestaan. Met de wet van 2 juni 2010 is de mogelijkheid gecreëerd om deelverenigingen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Bron: CIB

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Terug naar boven
Sluit menu IMMO MV NV