Dernières nouvelles & postes vacants

Ce qui se passe dans notre bureau dans la région et, en général? Nous vous tiendrons informés de tous les développements dans le marché du logement.

Vacature: Assistent(e) vastgoedbeheer

Functieomschrijving

 • Als assistent(e) vastgoedbeheer communiceer je dagelijks via telefoon, mail en per brief.
 • Je staat in voor allerhande administratieve ondersteuning.
 • Je krijgt een gevarieerd takenpakket aangeboden.
 • Naarmate je de job onder de knie hebt, krijg je andere taken aangeleerd.

Profiel
 • Je bent een administratieve duizendpoot die vlot kan werken met MS Office. Je bent bereid om de bedrijfsspecifieke software aan te leren.
 • Je bent communicatief sterk, zowel telefonisch, face to face, per mail als per brief.
 • Je beheerst de Nederlandse & Franse taal.
 • Je kan vlot samenwerken in een team.
 • Je kan discreet te werk gaan.
 • Je hebt een ruime interesse in het beheren van vastgoed en het leren kennen van de specifieke regels.
 • Enige kennis van boekhouding is een troef.

Jobgerelateerde competenties
 • Beslissingen, dienstnota's, contracten behandelen en doorgeven, zowel intern als extern
 • Documenten ingeven, briefwisseling behandelen en e-mailberichten beheren
 • Brieven, verslagen, nota’s, ... opstellen en redigeren
 • Vergaderingen voorbereiden en organiseren (uitnodigingen, voorbereiding van de dossiers, reservering van zalen, ...)
 • Communicatieacties en evenementen plannen en organiseren
 • Afspraken en planning van een verantwoordelijke of een medewerker organiseren
 • Telefonische oproepen en bezoekers filteren
 • Dossiers behandelen en opvolgen (samenstellen, samenvatten, bijwerken van bestanden, ...)
 • Professionele informatie en reglementering bijwerken
 • Documenten archiveren en klasseren

Persoonsgebonden competenties
 • Leervermogen hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod
 • Verloning volgens ervaring.
 • Je werkt vanuit ons kantoor te Knokke
 • Optie vast na een positieve proefperiode

Plaats tewerkstelling
IMMO M.V.
Kustlaan 8 8300 KNOKKE-HEIST

Solliciteren?
CV + motivatie opsturen tav De Graeve Arne: verkoop@immomv.be 

Hou het veilig! - Maatregelen coronavirus van toepassing bij een bezichtiging

Meer info: www.info-coronavirus.be

Bekijk zeker de instructievideo van de vastgoedmakelaar waarin onderstaande regels worden uitgelegd.

 • Kom op tijd en beperk de duurtijd van het bezoek.
 • Wacht buiten op een veilige afstand tot de vastgoedmakelaar het signaal geeft dat je naar binnen kan.
 • Wees aandachtig voor de richtlijnen die de vastgoedmakelaar met je zal overlopen.
 • Respecteer de social distancing (minstens 1,5m afstand).
 • Schud geen handen.
 • Voorzie eigen beschermingsmiddelen. De vastgoedmakelaar zal dit ook doen.
 • Annuleer het bezoek als je ziekteverschijnselen vertoont.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar

De hiernavolgende maatregelen dienen strikt nageleefd te worden bij een bezichtiging. Bij vragen, neem vooraf contact op met je vastgoedmakelaar.

Voor bezoekers:
 • Kom met maximaal 2 personen.
 • Raak tijdens het bezoek geen deuren of voorwerpen aan.
Voor bewoners:
 • Maak de woning vrij tijdens het bezoek.
 • Indien dit niet mogelijk is, blijf dan in de tuin of in één ruimte en verplaats je enkel wanneer nodig.

Minister Geens verduidelijkt uitstel algemene vergaderingen en verlenging mandaten

Welke periode?
Het Besluit heeft betrekking op de vergaderingen die normaliter hadden en zouden moeten plaatsvinden in de periode van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. Deze periode kan door de regering nog worden verlengd. Veiligheidshalve dienen we evenwel als sector er tot nader order van uit te gaan dat de periode van vijf maanden zal beginnen lopen op 4 mei 2020.
"Op 10 maart heeft de regering de eerste veiligheidsmaatregelen aangekondigd die de vrije bewegingsvrijheid van de burgers beperken. Ondanks het feit dat de maatregelen nadien nog werden verstrengd, hadden deze eerste beperkingen reeds een impact, in het bijzonder voor de kwetsbare burgers, zoals ouderen. De leeftijdscurve van de mede- eigenaars is gevarieerd maar ligt over het algemeen immers vrij hoog.”

Fysieke algemene vergadering blijft de regel
“De veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan het Covid-19 pandemie laten niet toe dat mede-eigenaars op een fysieke manier nog deelnemen aan de algemene vergaderingen van mede-eigenaars. De algemene vergaderingen van mede-eigenaars die niet meer kunnen doorgaan omwille van die veiligheidsvoorschriften, worden uitgesteld naar een later tijdstip. Meer precies, moet de algemene vergadering in dat geval worden gehouden binnen vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode.”
“De algemene vergaderingen die sinds die datum van 10 maart nog rechtsgeldig werden georganiseerd, behouden dus hun rechtsgeldigheid. Dit besluit beoogt geenszins de beslissingen van die algemene vergaderingen teniet te doen.”
“Dit besluit beoogt bovendien ook geenszins afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk te voeren, zoals voorzien in art. 577-6 § 11 BW. De organisatie van de vergadering via telefonische of videoconferentie kan deel uitmaken van deze schriftelijke procedure. De eenparigheid, vereist door de wet, blijft in dat geval behouden. Het zou immers niet verantwoord zijn om, gedurende deze crisisperiode, mede-eigenaars zonder technische ondersteuning systematisch uit te sluiten van elke deelname aan een algemene vergadering.”


Begroting en bijdragen VME
“De begroting voor het gebeurlijk nieuwe werkjaar van de vereniging van mede-eigenaars wordt, in afwachting van de in het eerste lid bedoelde algemene vergadering, voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici, in overeenstemming met de beslissingen uit het vorige werkjaar, ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars.”

Activiteiten syndicus
“De syndicus blijft dus gemachtigd om, gedurende deze periode, al zijn taken als syndicus te vervullen. Hij moet daarbij zo veel als mogelijk de geldende veiligheidsvoorschriften naleven. Hij zal zich evenwel nog steeds kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om dringende werken te laten uitvoeren, indien noodzakelijk.”

Ereloon syndicus
“Alle contractuele bepalingen, met inbegrip van de vergoeding die proportioneel zal moeten worden bepaald, blijven van toepassing.”

Mandaten syndicus en Raad van Mede-eigendom
“De mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd, na het verstrijken van de termijn waarvoor de algemene vergadering hen heeft benoemd, tot bij de eerstvolgende algemene vergadering.
Uiteraard blijven de dwingende bepalingen van toepassing waaronder, onder andere, de mogelijkheid om de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen.”

Opdrachten en bevoegdheidsdelegatie Raad van mede-eigendom
“De opdrachten en bevoegdheidsdelegaties van de raad van mede-eigenaars worden ook verlengd gedurende de crisisperiode, aangezien er anders een vacuüm dreigt. Zo niet, zou de continuïteit van verenigingen waarin aan die raad van mede-eigendom een bijzondere gedelegeerde bevoegdheid is gegeven, in het gedrang kunnen komen.”

Slotsom
De wetgever heeft er steeds bewust voor gekozen om de algemene vergaderingen van mede-eigenaars zoveel mogelijk fysiek te laten doorgaan. De schriftelijke procedure (artikel 577-6, § 11BW) kan worden ondersteund door digitale middelen, zoals tele- of videoconferentie. De eenparigheid, vereist door de wet, blijft in dat geval behouden.
De einddatum wordt in het besluit vastgelegd op 3 mei 2020, maar kan nog worden verlengd, afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften. 

Bron: CIB

Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering

Algemene vergadering mede-eigendom

"De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat syndici daar technisch niet op voorbereid zijn. In het verleden heeft de wetgever steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan en de moeilijkheden om iedereen te bereiken."  

"De algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen vijf maanden. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften."  

Het is voorlopig nog niet geweten of er nog verdere verlengingen van de crisisperiode zullen volgen. Van zodra de definitieve teksten beschikbaar zijn, komen we hier uiteraard op terug.

?Bron: cib.be 

Informatieverplichtingen rond onroerend erfgoed

Inventariseren, vaststellen en beschermen, wat zijn de verschillen?
Geïnventariseerd onroerend goed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in een inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naar gelang de inventaris.

Aan een bescherming is een andere procedure gekoppeld, met andere rechtsgevolgen. Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming.

Informatieverplichtingen voor onroerende goederen die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris
Is een onroerend goed opgenomen in een vastgestelde inventaris, dan geldt een informatieplicht voor de volgende rechtshandelingen; verkoop, verhuur voor meer dan 9 jaar, inbrengen in vennootschap, overdracht of vestiging erfpacht of opstal, elke andere eigendomsoverdracht.

Volgende concrete verplichtingen en vermeldingen dienen nageleefd te worden;

 1. In de onderhandse en authentieke akte moet vermeld worden dat het gaat om een onroerend goed dat is opgenomen in een vastgestelde inventaris en moet verwezen worden naar de rechtsgevolgen van een inventarisitem meer bepaald hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet.
 2. De notaris die de onderhandse  overeenkomst overneemt in een authentieke akte moet bovendien nagaan of in de onderhandse akte de bovenvermelde gegevens zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, wijst de notaris de partijen hierop.
 3. Het niet naleven van de informatieplichten wordt als inbreuk strafbaar gesteld met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 10.000 euro.

Informatieverplichtingen voor beschermde goederen
Wanneer een onroerend goed voorlopig of definitief beschermd is als monument, stads-of dorpsgezicht, (cultuurhistorisch) landschap of archeologische site of zone dan geldt de informatieplicht voor de volgende rechtshandelingen: verkoop, verhuur voor meer dan 9 jaar, inbrengen in vennootschap, overdracht of vestiging erfpacht of opstal, elke andere eigendomsoverdracht

Volgende concrete verplichtingen en vermeldingen dienen nageleefd te worden;

 1. In de publiciteit errond moet vermeld worden dat het gaat om een beschermd goed en wat de rechtsgevolgen zijn die verbonden zijn aan een bescherming.
 2. In de onderhandse en authentieke akte moet vermeld worden dat het gaat om een beschermd goed en moet verwezen worden naar het (voorlopige of definitieve) beschermingsbesluit en de rechtsgevolgen van bescherming (hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet).
 3. De notaris die de onderhandse  overeenkomst overneemt in een authentieke akte moet bovendien nagaan of in de onderhandse akte de bovenvermelde gegevens zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, wijst de notaris de partijen hierop.
 4. Het niet naleven van de informatieplichten wordt strafbaar gesteld met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 10.000 euro.

Bron: cibweb.be 

Wat moet je weten over het verplicht opstellen van een reglement van interne orde?

Naar aanleiding van de hervorming van de wet op de mede-eigendom moet ieder gebouw of iedere groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, niet alleen beschikken over een basisakte en een reglement van mede-eigendom, maar ook over een verplicht reglement van interne orde. Wat moet je hierover weten?

Vorm
De wet bepaalt dat het reglement van interne orde kan worden opgesteld bij onderhandse akte. Aangezien de notariële vorm niet is vereist, is de overschrijving ervan op het bevoegde hypotheekkantoor uiteraard evenmin nodig.

Inhoud
Het reglement van interne orde kan zich niet in de plaats stellen van de statuten of de statuten tegenspreken. Wel mag het reglement van interne orde het reglement van mede-eigendom aanvullen of verder uitwerken.

Wat hieruit als algemeen principe kan worden afgeleid, is dat een bepaling van het reglement van interne orde een rechtsgeldig aanknopingspunt moet hebben. Dit aanknopingspunt kan liggen binnen de bepalingen van het reglement van mede-eigendom. Ook de algemene burgerrechtelijke principes (bijv. artikel 544 B.W.), kunnen als aanknopingspunt dienen.

Met de wetswijziging in 2018 heeft het reglement van interne orde aan belang gewonnen. Het moet minimaal volgende punten bevatten:
? De regels over de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de algemene vergadering
? De regels met betrekking tot de syndicus
? De jaarlijkse periode van vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering
? De plichten en bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen
? De inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars

Daarnaast bevat het reglement van interne orde ook regels die de leefbaarheid van het gebouw ten goede komen.

Kunnen de werkingsregels m.b.t. de raad van mede-eigendom in het reglement van interne orde worden opgenomen?
De wet legt niet uitdrukkelijk op dat de werkingsregels met betrekking tot de raad van mede eigendom in het reglement van mede-eigendom dan wel in het reglement van interne orde dienen te worden opgenomen. A priori heeft de algemene vergadering de keuzevrijheid. Het voordeel om de werkingsregels met betrekking tot de raad van mede-eigendom in het reglement van interne orde op te nemen is het feit dat dit onderhands kan gebeuren en de kosten van notariële wijzigingsakte van het reglement van mede-eigendom worden uitgespaard.

Opstellen en wijzigen
Soms is het de oorspronkelijke opsteller van de statuten die ook het reglement van interne orde opmaakt. Is dat niet gebeurd, dan kon het de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn die het reglement van interne orde opstelt en goedkeurt met volstrekte meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. Met de hervorming van 2018 wordt de vereniging van mede-eigenaars echter verplicht om over een reglement van interne orde te beschikken.

Wijzigingen en aanvullingen aan het reglement van interne orde gebeuren eveneens door een besluit van de algemene vergadering met eenzelfde meerderheid. De syndicus heeft de taak om zonder verwijl het reglement van interne orde bij te werken, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.

Als gevolg van de wetswijziging in 2018 heeft de syndicus ook de verplichting gekregen om het reglement van interne orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus de wijzigingen mee op de eerstvolgende algemene vergadering.
De syndicus is op grond van artikel 577-10, § 2 BW verplicht om het reglement van interne orde (en wijzigingen daaraan) bekend te maken door de neerlegging ervan binnen de maand na opstelling, en dit op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Het reglement van interne orde kan op de zetel van het gebouw kosteloos worden ingezien door iedere belanghebbende.

Bron: CIB

Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de oprichting van deelverenigingen?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen werd een praktische/werkbare oplossing gevonden. Zo heeft de wetgever gesleuteld aan de mogelijkheid tot oprichting van deelverenigingen. Wat is er veranderd?

Sinds de wet van 1994 was het onduidelijk of bij een mede-eigendom bestaande uit een groep van gebouwen, elk gebouw zijn eigen rechtspersoonlijkheid kon genieten met inbegrip van eigen organen, zijnde algemene vergadering en syndicus. In 2004 heeft het Hof van Cassatie een einde gemaakt aan deze onzekerheid door duidelijk te stellen dat de toen heersende wet (lees: de wet van 1994) dit niet mogelijk maakte, en er dus voor de groep van gebouwen slechts één algemene vergadering en één syndicus kon bestaan. Met de wet van 2 juni 2010 is de mogelijkheid gecreëerd om deelverenigingen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Bron: CIB

Betreft: CORONAVIRUS – Gewijzigde openingsuren

De FOD Volksgezondheid publiceerde aanbevelingen voor het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus.
 
Ons kantoor zal dan ook GESLOTEN zijn tot (voorlopig) 10 mei 2020.
Wij bij IMMO MV werken met geen bezetting in onze kantoren.
 
U kunt ons contacteren:
 
- per telefoon 050/61 49 49
- per mail

- Per brievenbus: via inkom Kustlaan 10, rechts in de muur  
 
De dienstverlening blijft gegarandeerd maar onze werkwijze wordt aangepast.
In het belang van de veiligheid van iedereen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, minstens te vertragen, is dit de enige juiste weg in ieders belang.

Dank voor uw begrip.
 
Team Immo MV
 
#StayHome
 

Vous utilisez un navigateur obsolète. S'il vous plaît mise à niveau maintenant un navigateur plus récent afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités de notre site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Retour en haut
Fermer le menu IMMO MV NV